love&relashionship

Raba iciza cogukundana numuntu abakure yawe

By

on

Bikunze kubaho ko abantu bakundana bataba hamwe, ku buryo kugira ngo bahure bisaba kugira urugendo. Hari bamwe bakunda kuba bakundana n’abantu bataba hamwe, ariko hari n’abatabikunda bitewe n’uko bibahenda.

Gusa naho gukundana n’umuntu ari kure yawe bitoroha, hari impamvu nziza zigera ku 8 zotuma winjira muri uyu mubano.

1. Bituma udapfusha ubusa akanya aguhaye.

Naho biba bigoye gukundana n’umuntu ari kure yawe, ku buryo mutonabona umwanya wo kuvugana kenshi, bituma uha agaciro umwanya wose aguhaye kugira ngo muvugane ku ngingo  kanaka.

Birashoboka ko amasaha y’aho ari atotuma muvugana bitewe n’aho ari ho, canke afise gahunda nyinshi, gusa iyo bikunze ntupfusha ubusa uwo mwanya.

2. Bikuza kwizerana hagati yanyu mwese.

Igihe uwo mukundana ari kure yawe, ugomba kumwizera kuko kwizerana ni ingenzi mu mubano w’abakundana muri rusangi. Kuba atari hafi yawe bikuza muri wewe kumwizera kuko ata yandi mahitamwo uba ugomba kugira.

Kenshi usanga bamwe mu bakundana iyo baba hamwe, bamana ndetse bagahora bagenzurana ngo barabe namba badacana inyuma n’ibindi vyobarwaza umutima.

3. Ntabwo urukundo rwanyu ruba rushingiye ku kuryamana.

Gukundana n’umuntu akuri kure bizokurinda kwishora mu busambanyi. N’iyo muhuye muganira ivy’ingenzi ku buryo mutobona umwanya wo kuvuga ku bidafise akamaro. Ntabwo mukundana bishingiye ku kuryamana ahubwo mushingira ku rukundo umufitiye ku mutima.

4. Uronka umwanya wo gukora gahunda zawe.

Abakundana baba ahatandukanye bibaha umwanya wo gukomera no kwigenga mu vyo bakora kuko ata kibarangaza.

Ntibisaba ko umukunzi wawe aba ahari  ngo agufashe ibintu kanaka ahubwo bisaba kugira inguvu no gushaka uko wokwifasha mu vyo ukora kandi ukabikora neza ngo niyaza azobone ko wateye imbere.

5. Bituma uba umukunzi mwiza.

Gukunda umuntu ari kure bizotuma ushobora kwihanganira ko mutari kumwe. Uramutse ushobora gukunda umuntu ari kure yawe, bizokorohera no kuba wokunda uwuri hafi, muri make uzoba ubaye umukunzi mwiza.

6. Itumanako riroroha.

Kugira ngo urukundo rwanyu rukunde neza bisaba ko n’itumanako hagati yanyu rigenda neza. Bizobasaba kuvugana kenshi no gushaka ubundi buryo bwabanogera mwese mu guhana amakuru.

7. Bituma uba umwiringirwa.

Mu gihe uwo mukundana ari kure, ubona amahirwe n’uburyo bwinshi bwo kuba wokundana n’abandi ariko kuko uba uzi igihango mufitanye birakugora gufata uyundi. Ibi bikugira umwiringirwa ku wo mukundana ku buryo yumva ko umwizera ndetse akarushaho kugukunda.

8. Mwishimira ibihe mugirana iyo mwahuye.

Hari igihe kwamana n’uwo ukunda bigera aho bikaba akamenyero ukumva ata gishasha kibirimwo, ariko iyo ukunda umuntu mutamana, iyo muhuye mwishimira ivyo bihe bigatuma mudatakaza igihe ahubwo mukavuga ivy’ingenzi kuko muba muca mutandukana guco mukasubira no guhura vuba.

Namba urukundo rwanyu rubasha kuramba igihe mukundana mutari kumwe, ruzoshobora kurokoka ikindi kintu cose cashaka kubatandukanya kuko gukundana muri ubwo buryo biragorana. Kubishobora rero ni intsinzi ikomeye.

 

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *