love&relashionship

Raba amajambo 5 arusha ayandi kuryohera amatwi n’umutima w’umukobwa akama yipfuza kuyabwirwa

By

on

Burya ntibakakubeshe abakobwa aho bava bakagera bakunda kubwirwa amajambo meza, Niyo mpamvu usanga abasore bamenye iri banga bigarurira abakobwa beza wewe ukayoberwa ibibaye ukagira ngo ni imiti bakoresha kandi baramenye ibanga ryo kumenya amajambo y’urukundo arusha ayandi inguvu.

Kuri iki gihe abasore ntibakigira imitoma myinshi, usanga bivugira amajambo asanzwe cane atarimwo gutaka no kurata ubwiza bw’umukobwa kandi navyo biba bikenewe. Abakobwa bakunda amajambo meza y’urukundo, naho harimwo abo uyabwira bakakwereka ko ataco bibakozeko, yamara iyo bageze hirya ntibabura kuvyiyumvirako bakibaza namba ivyo wababwiye ari ukuri.

Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzokumva nk’umukobwa avuga ati:”Abana twigana bavuga ko ntwenga neza, mbega wewe urabibona?” Canke ngo: “Iyo nambaye izi mpuzu abantu benshi bambwira ko naberewe, wewe urabibona gute?” Niyo mpamvu ugomba kumenya amajambo meza yo kubwira umukobwa. Raba amajambo ya mbere arusha ayandi kuryohera ugutwi k’umukobwa no kunyura umutima wiwe:

1-Intwengo yawe ishobora kumurikira ijoro ry’icuraburindi rikaba umuco: Kumenya gukundana no kugira urukundo bibonekera mu kumubwira amajambo meza ugendeye kuvyiza ubona inyuma bimutatse. Intwengo, amaso, imishatsi, ingendo mbese wibanda ku bwiza bwiwe akaba aribwo urata.

2-Uri mwiza cane uko uri undutira bose: Buri mukobwa wese ni mwiza mu buryo bwiwe, kandi nta kintu umukobwa akunda nko kubwirwa ko ari mwiza. Murabe mu maso, maze umubwire witonze kandi ubikuye k’umutima uburyo ubona ubwiza bwiwe bukurutira ubw’abandi bakobwa bose.

3-Nkunda uwo mbawe iyo turi kumwe: Iyo turi kumwe mpinduka icaremwe gishasha, nkaba umuntu mushasha. Umukobwa akunda kumva ko hari ivyiza azana mu buzima bwawe no mu mibereho yawe, mubwire uburyo kuba umufise arivyagaciro mu buzima bwawe ko kumubura woba utakaje ikintu c’agaciro kanini.

4-Uri igice kinyuzuza: Iri ni ijambo rituma umutima w’umukobwa umera nk’uwuriko urashonga, agatwarwa wese. Kumva ko ari urubavu rwawe, ko mutari kumwe ataco wokwigezako bituma yumva aguwe neza mu mutima.

5-Uri vyose kuri jewe, uri ubuzima bwanje, Nta kindi kintu nshimira Imana kirenze kuba yarakumpaye. Iri ni ijambo ryo gushiraho akadomo ku rukundo rwanyu, ntushobora kuribwira umukobwa mukundanye vuba,ni iryo kubwira umukobwa wihebeye, maze ukaba uwiwe nawe akaba uwawe.

Abakobwa bakunda abagabo/abasore bababwira amajambo meza y’urukundo.

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *