}); ISHIRAHAMWE WELCOME BACK TO AFRICA (WBTA), RYARAYE RITANGUYE KWEGERANYA IMFASHANYO IGIZWE N'IBIKORESHO VY'INKINO IZOBA IGENEWE ABANYESHURE BO MU BURUNDI - bujahits.com

Advertising

ISHIRAHAMWE WELCOME BACK TO AFRICA (WBTA), RYARAYE RITANGUYE KWEGERANYA IMFASHANYO IGIZWE N’IBIKORESHO VY’INKINO IZOBA IGENEWE ABANYESHURE BO MU BURUNDI

By

on

Urwaruka rw’abanyeshure ruhurikiye mw’ishirahamwe WBTA (Welcome Back To Africa) risanzwe rifise icicaro ku murwa mukuru w’igihugu c’Ubwongereza, ryatanguye urugamba rwo kwegeranya imfashanyo ruzoza ruzanye mu Burundi mu kwezi kwa gatanu 2018 izoba igizwe ahanini n’imipira y’inkino zitandukanye hamwe n’ibindi vya nkenerwa bijanye n’inkino.

Iyo mfashanyo imaze kwegeranirizwa hamwe, izoshikirizwa ishirahamwe rijejwe inkino mu Burundi  “Fédération de Football de Bujumbura | Commission de Football des Jeunes” kugira naryo ribone kuyishikiriza abo izoba igenewe atantambamyi zihaciye.

Ishirahamwe WBTA, ryashinzwe kandi riserukirwa imbere y’amategeko n’umunyeshure w’ Umurundi yitwa Ives Kabayabaya  mu mwaka wa 2012. Ico gihe, Ives yiga mu gisata c’Amategeko kuri kaminuza ya Kingston iri i London mu gihugu c’ubwongereza. Iryo shirahamwe, rifise intumbero yo guhuza abanyeshure baturuka muri Afrika biga mu mahanga hamwe n’abasanzwe biga muri Afrika kugira ngo riteze imbere inyigisho muri Afrika ryongere rifashe abandi banyeshure guhanahana ubumenyi butandukanye hagiti yabo, uhereye mu Burundi gushika mu bindi bihugu bihana imbibe ndetse no muri Afrika yose.

Photo: Umunyamategeko Ives Kabayabaya

Uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu rero, abagize iryo shirahamwe bazogira urugendo rwabo rwa kabiri rubakura mu mahanga iyo basanzwe biga canke baba rubashikane mu gihugu c’Uburundi. Muri ico gihe,  bazohurira ku bikorwa bitandukanye vyo kwitanga n’urundi rwaruka rusanzwe ruba canke rwiga mu Burundi. WBTA, irategekanya ndetse no kugurura ububiko bw’ibitabo “Bibliothèque” mu ntara ya Gitega atagihindutse.

Mu mwaka uheze wa 2017, abahurikiye mw’iryo shirahamwe baragize urugendo rwabo rwa mbere mu Burundi, bakaba bararanguye ndetse ibitari bike harimwo nko gufasha impfuvyi, kugarukira no gufasha abarwayi, kwigishanya indimi, akaranga, imico kama n’utuntu n’utundi;  gukora ibikorwa rusangi mu bibanza bitandukanye n’ibindi.

Twipfurije rero integuro nziza abagize WBTA bose, baze bagire kandi urugendo rwiza maze bashire mu ngiro ihangiro bihaye uyu mwaka. Imana ibahe imigisha n’imihezagiro.

Donate Now!

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *