love&relashionship

Ibintu 5 bito cane umuhungu wese yipfuza gukorerwa n’umukobwa bakundana

By

on

Mukobwa namba uri mu rukundo, hari ibintu bito kandi vyakamaro umusore mukundana akeneye kuri wewe yamara ukaba utabizi.

Muri iyi nkuru turishimikira ku bintu bimwe na bimwe ndetse vyoroshe cane buri musore akenera gukorerwa n’umukobwa bakundana.

1.Mutere inguvu aho yacitse intege

Mu gihe umusore mukundana aboneka nk’uwacitse intege, mubere inkomezi ntutume yiheba, ahubwo umuhe icizere c’uko bishoboka, namba abandi bamuvuyeko, mugumeko umutere inguvu.

2.Rabana nawe umukino akunda kandi umufane

N’iyo waba udakunda siporo, abaye ari umukinyi mu gihe atari gufanwa ba ari wewe wo kumufana. Namba ekipe akunda iriko irakina mube hafi umufasha kuyiraba no kuyifana azokwishimira uruhara rwawe n’iyo yatsindwa ntuzamutererane bizomunezereza kurushaho.

3.Ntushake kwihindura uyundi

Abasore iyo bava bakagera, sinabo gusa ahubwo n’abakobwa, ntibashimishwa n’umuntu wigira uwo atari we. Namba uri kumwe n’umuhungu mukundana, ntushaka kwigira uyundi muntu, ba uwo uri we azogukundire uko uri kuko mwoshwana cane asanze wariyoberanyije kuri we.

4.Ishimire umuryango wiwe n’incuti ziwe kandi umutangaze mu kumwitaho

Abahungu burya bakunda imiryango yabo kuko nibo bantu b’ingenzi kuri bo, kunda cane abavandimwe biwe n’abavyeyi biwe ndetse n’incuti ziwe. Umukundire umuryango n’incuti unabishimire, uharanire kumenya uko bameze bizamunezeza. Si umuryango n’incuti gusa ahubwo nawe ukwiye kumwitaho kandi ukaza ucishamwo ukanamutungura kuko buri musore yishimira kwitabwaho n’umukobwa bakundana cane.

  1. Mubwire amajambo meza, umuhobere unamusome

Ni kenshi abakobwa bicara bakiyumvira ko abahungu bakundana babahamagara canke babandikira bo bakitaba canke bagasubiza gusa, yamara aho ntuba wiyubakira urukundo wewe mukobwa. Mubwire ubutumwa bwiza bw’urukundo, muhamagare umwibutse ko umukunda bizomutera umunezero kumva ko hari uwumukunda kandi amwiyumvira. Kumuhobera no kumusoma vyo bamwe barumva bisanzwe abandi bumve ari amahano, ariko namba muri mu rukundo vyo bizobanyura mwese. Bizoba vyiza binabaryohere cane igihe uzomuhobera ndetse ukanamusoma igihe atari avyiteze.

Si ibi gusa, ibi ni ivyo twofata nk’ivy’ibanze. Nta kigoye kirimwo twose ni utuntu tworoshe yamara tugira ubumaro mu kubaka urukundo. Mukobwa, itoze gukorera ibi bintu umukunzi wawe, azoryoherwa kandi agukunde kurushaho.

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *